Regulamin korzystania z aplikacji mobilnych MOBIEM
 1. Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnych udostępnianych przez Mobiem sp. z o.o. (dawniej: Mobiem Polska sp.z o.o. sp.k.) - dalej jako MOBIEM - z siedzibą w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 61 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
  KRS 0001054636, NIP 5242743960, REGON 145157083.


 1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas instalacji i korzystania z aplikacji mobilnej przez użytkownika, tj. na czas nieokreślony.


 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą usunięcia aplikacji mobilnej z urządzenia mobilnego użytkownika. Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie bez podawania powodów.


 1. Aplikacje mobilne MOBIEM to oprogramowanie dedykowane dla urządzeń mobilnych, których celem jest udostępnienie użytkownikowi treści, funkcji oraz narzędzi zawartych w aplikacjach mobilnych.


 1. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez aplikację mobilną MOBIEM zainstalowaną na urządzeniu mobilnym Użytkownika korzysta z usług MOBIEM.


 1. Usługi MOBIEM udostępniane w ramach aplikacji mobilnych MOBIEM są nieodpłatne dla użytkownika.


 1. Instalacja aplikacji mobilnych MOBIEM jest możliwa za pośrednictwem oficjalnych sklepów z aplikacjami dedykowanych dla danego systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, z którego korzysta użytkownik (dalej: Market).


 1. Dla korzystania z usługi MOBIEM niezbędnym jest posiadanie urządzenia mobilnego, jak również połączenie urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają użytkownika, stosownie do umów zawartych przez użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.


 1. Z aplikacji mobilnych MOBIEM można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:


  1. urządzenia z systemem operacyjnym Android - system operacyjny Android w wersji co najmniej 4.4 ,

  2. urządzenia z systemem operacyjnym iOS - system operacyjny iOS w wersji co najmniej 7.0,

 1. MOBIEM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi użytkownik ma zawarte umowy.


 1. Zakazane jest korzystanie z aplikacji mobilnych MOBIEM w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.


 1. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników aplikacji mobilnych MOBIEM treści o charakterze bezprawnym.


 1. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami. MOBIEM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie jakichkolwiek przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich dokonane przez użytkownika w związku z korzystaniem z aplikacji mobilnych MOBIEM.


 1. MOBIEM nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności aplikacji mobilnych i ich funkcjonalności, oraz będzie świadczyć usługi ze zwykłą starannością.


 1. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie treści, schematów z aplikacji mobilnych MOBIEM, w tym samych aplikacji mobilnych, jest zakazane.


 1. MOBIEM informuje, że nie ma szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług MOBIEM.


 1. MOBIEM nie odpowiada za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach materiałów udostępnianych w aplikacjach MOBIEM, o ile nie są to strony www należące do MOBIEM lub kontrolowane przez MOBIEM.


 1. MOBIEM nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności danego Marketu oraz przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez usługodawcę Marketu.


 1. W ramach funkcji udostępnianych w aplikacjach mobilnych MOBIEM dostępne są informacje handlowe i marketingowe podmiotów trzecich, których emisja może następować między innymi w pasku powiadomień, w ramach powiadomień typu push, a także reklamy wyświetleniowej typu baner, full page, interstitial.


 1. Użytkownik aplikacji mobilnych MOBIEM może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych o geolokalizacji urządzenia końcowego użytkownika dla celów wyświetlanych w aplikacji mobilnej informacji handlowych. Geolokalizacja dokonywana jest w oparciu o numer IP, sygnały GPS urządzenia użytkownika lub dane z czujników urządzenia użytkownika, dotyczące m.in. pobliskich punktów dostępu do sieci Wi-Fi czy stacji bazowych sieci komórkowej.


 1. Użytkownik zobowiązany jest do:


  1. przestrzegania niniejszego regulaminu,

  2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

  3. nie naruszania praw osób trzecich,

  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie aplikacji mobilnych MOBIEM oraz korzystanie z nich w sposób uciążliwy dla innych użytkowników.


 1. MOBIEM zastrzega sobie prawo do:


  1. stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu świadczenia usług zgodnie z regulaminem, a także w innych celach określonych w dokumencie polityki cookies (Kliknij, aby poznać treść Polityki Prywatności),

  2. rozbudowy lub konserwacji aplikacji mobilnych, w tym związanych z ich czasowym brakiem dostępności,

  3. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do aplikacji mobilnych bez podania przyczyn,

  4. zmiany parametrów oraz funkcjonalności w ramach udostępnianych aplikacji mobilnych,

  5. zakończenia świadczenia usług oraz zakończenia rozwoju lub wspierania aplikacji mobilnych w każdym czasie,

  6. zablokowania danemu użytkownikowi dostępu do funkcji aplikacji mobilnych lub korzystania z określonych mechanizmów udostępnionych w ramach aplikacji mobilnych, w przypadku świadomego lub celowego naruszania regulaminu, utrudniania pracy administratorom aplikacji mobilnych lub utrudniania korzystania z aplikacji mobilnych innym użytkownikom.


 1. Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z usług MOBIEM (rozwiązać umowę) poprzez trwałe usunięcie aplikacji MOBIEM ze swojego urządzenia mobilnego.


 1. Oznaczenia umieszczane w aplikacjach mobilnych MOBIEM podlegają ochronie na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ich wykorzystanie bez zgody MOBIEM jest zakazane.


 1. W przypadku pytań użytkowników dotyczących niniejszego regulaminu lub uwag i reklamacji dotyczących aplikacji mobilnych MOBIEM prosimy o wysyłanie maila na adres: support@mobiem.pl


 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis problemu, czas jego wystąpienia, nazwę aplikacji mobilnej Mobiem, model telefonu oraz wersję systemu operacyjnego urządzenia końcowego użytkownika.


 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania aplikacji mobilnych wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu mogą pozostać rozpatrzone negatywnie.


 1. MOBIEM udzieli odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu o braku podstaw. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz MOBIEM przez podmioty, za które MOBIEM nie ponosi odpowiedzialności, MOBIEM przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.


 1. Użytkownik będący konsumentem, który nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia przez MOBIEM złożonej przez siebie reklamacji, ma możliwość skorzystania z europejskiej platformy ODR (adres internetowy: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


 1. Z uwagi na fakt, że MOBIEM nie jest obowiązana na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów, udział MOBIEM w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest możliwy, o ile MOBIEM wyrazi wobec takiego użytkownika zgodę na udział w takim postępowaniu.


 1. MOBIEM jest administratorem danych dostarczonych przez użytkownika za pośrednictwem aplikacji mobilnych MOBIEM, w tym danych charakteryzujących sposób korzystania z aplikacji mobilnych przez użytkownika zebranych za pomocą technologii cookies lub podobnej lub danych o lokalizacji urządzenia końcowego użytkownika, które umożliwiają bezpośrednią lub pośrednią identyfikację użytkownika i przetwarza je zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).


 1. MOBIEM zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić zgodność przetwarzania z Rozporządzeniem, w tym stopień bezpieczeństwa przetwarzania adekwatny do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.


 1. W MOBIEM został powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres e-mail:  iodo@mobiem.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Mobiem sp. z o.o.

Na ręce: Inspektor Ochrony Danych

al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa


 1. Dane, o których mowa w pkt. 32 powyżej, za wyjątkiem danych o lokalizacji urządzenia końcowego użytkownika, mogą być przetwarzane przez MOBIEM w następujących celach:


  1. udostępniania usług, w tym dopasowywania treści wyświetlanych w aplikacjach mobilnych do preferencji użytkownika – podstawa prawna: wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),

  2. monitorowania prawidłowości działania usług (błędy, usability, obciążenie), zapewnienia bezpieczeństwa, badania usług oraz ich rozwoju – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),

  3. zapobiegania oszustwom i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),

  4. dopasowywania reklam wyświetlanych w aplikacjach mobilnych do preferencji użytkownika – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).


 1. Dane o lokalizacji urządzenia końcowego, z którego korzysta użytkownik, mogą być przetwarzane przez MOBIEM w następujących celach:


  1. doboru treści wyświetlanych w usłudze uwzględniających preferencje użytkownika oraz lokalizację – podstawa prawna: zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia),

  2. dopasowywania reklam wyświetlanych w usłudze do preferencji użytkownika – podstawa prawna: zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).


 1. Dane, o których mowa w pkt. 32 powyżej, będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wypowiedzeniu, wygaśnięciu lub rozwiązaniu, z zastrzeżeniem, że przetwarzanie danych po wypowiedzeniu, wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy jest możliwe w przypadku istnienia podstawy prawnej legitymizującej przetwarzanie danych w określonych celach.


 1. Przetwarzanie danych przez MOBIEM może się odbywać przy współudziale podmiotów przetwarzających dane na zlecenie MOBIEM, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.


 1. Zgoda, o której mowa w pkt. 36, może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


 1. Użytkownik ma prawo w odniesieniu do swoich danych do:


  1. dostępu do danych, informacji o procesie ich przetwarzania oraz do uzyskania kopii danych,

  2. sprostowania danych,

  3. usunięcia danych,

  4. ograniczenia przetwarzania,

  5. otrzymania danych i ich przenoszenia,

  6. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt. 32 lit. b i c powyżej,

  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt. 32 lit. d powyżej,

  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.


 1. MOBIEM informuje, że na stronach internetowych pod adresem www. http://prywatnosc.mobiem.pl/ publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym przydatne dane kontaktowe i teleadresowe oraz funkcjonalności umożliwiające realizację praw osób, których dane dotyczą.


 1. MOBIEM zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z umów na udostępnienie aplikacji mobilnych MOBIEM. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z zawartych umów odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa.


 1. MOBIEM zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Jeżeli użytkownik nie akceptuje treści zmiany regulaminu, może rozwiązać umowę w sposób wskazany w pkt. 4 Regulaminu.


 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Rozporządzenia.


 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2019 roku.